Mobile Robots book 2011 Part 13

Tham khảo tài liệu 'mobile robots book 2011 part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Indoor Localization Techniques based on Wireless Sensor Networks 291 To compare the performance quantitatively we calculate the total errors of Figure 7- e which is shown in Figure 7- f . The total errors are calculated as en 7 xn - x 2 Yn - y 2 14 where x y are true position values of the tag. From Figure 7- f we can see that the proposed-method has a better performance than cc2431. Figure 8- a to Figure 8- f show the test result when the tag is placed nearby the wall. As shown in Figure 8- f the proposed-method has a better performance than cc2431. For the experimental test of the algorithm described by Equations 7-12 let us call this method as the second method we carried out experimental tests by repetition. For this test we simply turned-off all mobile reference tags shown in Figures 3-4 and placed a reference mobile reference tag inside the office. This reference tag placed inside the office acts as a mobile reference. Fig. 7- a . Experimental test results inside the sensor network. 292 Mobile Robots - State of the Art in Land Sea Air and Collaborative Missions Fig. 7- b . Experimental test results inside the sensor network. x-axis meters Fig. 7- c . Experimental test results inside the sensor network. Indoor Localization Techniques based on Wireless Sensor Networks 293 Ũ 50 10Ũ I U-- í I I I I I I I I From the proposed method From Chipcon CC2431 True x-value I T T 1 . 1 - V - - 4 I I 1 1 1 1 1 1 Ij 1 1 1 t 1 J T t t t - From the proposed method From Chipcon CC2431 True y-value 150 200 250 300 350 400 Sampling time Fig. 7- d . Experimental test results inside the sensor network. 2 From the proposed method From Chipcon CC2431 Sampling time Fig. 7- e . Experimental test results inside the sensor .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    176    2    28-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.