Modern Plastics Handbook 2011 Part 3

Tham khảo tài liệu 'modern plastics handbook 2011 part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TABLE Allyl Molding Compound Data Sheet Values Property Grade and Mil-M-14 type ASTM test method 73-70-70 C SDG-F 73-70-70 R SDG-F FS-10 VO SDG-F 52-20-30 GDI-30 FS-4 GDI-30 52-40-40 GDI-30F FS-80 GDI-30F Reinforcement Short glass Short glass Short glass Long glass Long glass Long glass Long glass Resin-isomer DAP Ortho Ortho Iso Ortho Iso Ortho Iso Form Granular Granular Granular Flake Flake Flake Flake Bulk factor 6 6 6 6 Specific gravity g cm3 D-792A Shrinkage comp in in D-955 Izod impact ft lb in D-256A Flexural strength lb in2 D-790 13 000 14 000 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Flexural modulus lb in2 X 106 D-790 Tensile strength lb in2 D-638 7 000 6 500 8 000 Compressive strength lb in2 Water absorption 24 h at 100 C D-695 and 48 h at 50 C in H2O D-570 CTE in in C X 10-5 D-696 Deflection temperature F D-648A 500 450 500 500 500 500 500 Flammability ign. burn s UL flammability rating Fed. 2023 90A 90 90A 90 90A 90 90A 90 90A 90 1 8in UL 94 94V-O 94V-O 94V-O 1 16in UL 94 94V-O 94V-O 94V-O Comparative tracking index s Dielectric strength 60 Hz ST SS 600 600 600 600 600 600 600 wet V mil D-149 350 350 350 350 350 350 340 Dielectric constant 1 kHz 1 MHz wet D-150 Dissipation factor 1 kHz 1 MHz wet D-150 Arc resistance s D-495 130 125 175 130 138 133 145 TABLE Allyl Molding Compound Data Sheet Values Continued Property Grade and Mil-M-14 type ASTM test method 73-70-70 C SDG-F 73-70-70 R SDG-F FS-10 VO SDG-F 52-20-30 GDI-30 FS-4 GDI-30 52-40-40 GDI-30F FS-80 GDI-30F Reinforcement Short glass Short glass Short glass Long glass Long glass Long glass Long glass Resin-isomer DAP Ortho Ortho Iso Ortho Iso Ortho Iso Form Granular Granular Granular Flake Flake Flake Flake Bulk factor .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
61    291    8    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.