Modern Plastics Handbook 2011 Part 13

Tham khảo tài liệu 'modern plastics handbook 2011 part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TABLE Properties of Coatings by Polymer Type Electrical properties Physical characteristics Coating type Volume resistivity fl-cm ASTM D 257 Dielectric strength V mil Dielectric constant Dissipation factor Maximum continuous service temperature F Adhesion to metals Flexibility Approximate Sward hardness higher number is harder Abrasion resistance Acrylic 1014-1015 450-550 180 Good Good 12-24 Fair Alkyd Cellulosic nitrate butyrate Chlorinated polyether Penton 1014 1015 300-350 250-400 400 200 250 TS 180 250 Excellent Good Excellent Fair to good Low temperature poor Good Low temperature poor Good 3-13 air dry 10-24 bake 10-15 Fair Epoxy-amine cure 1014 at 30 C 1010 at 105 C 400-550 at 30 C 350 Excellent Fair to good Low temperature poor 26-36 Good to excellent Epoxy-anhydride dicy 1014 at 30 C 1010 at 105 C 1012-1013 1018 1018 1018 1016-1017 650-730 400 Excellent Good to excellent Low temperature poor 20 Good to excellent Epoxy-polyamide Epoxy-phenolic Fluorocarbon TFE FEP CTFE Parylene polyxylylenes 400-500 300-450 430 480 500-600 700 350 400 500 400 400 240 F air 510 F inert atmosphere Excellent Excellent Can be excellent primers required Can be excellent primers required Good Good to excellent Low temperature poor Good Low temperature fair Excellent Excellent Good 20 Fair to good Good to excellent Phenolics 109-1012 100-300 4-8 350 Excellent Poor to good 30-38 Fair Low temperature poor TABLE Properties of Coatings by Polymer Type Continued Electrical properties Physical characteristics Coating type Volume resistivity fl-cm ASTM D 257 Dielectric strength V mil Dielectric constant Dissipation factor Maximum continuous service temperature F Adhesion to metals Flexibility Approximate Sward hardness higher number is harder Abrasion resistance Phenolic-oil varnish

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    79    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.