Moldflow 1 Part 9

Tham khảo tài liệu 'moldflow 1 part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | User Components The Manifold Open the file . MoldWorks20O6 Tutorial 5-3 User Components The mold base Open the file This is a two-cavity mold. The cavities are rotated 180 degrees so that injection points will be in the same locations on the plastic part. Only the static side of the mold is displayed. To create the space for the Hot Runner Manifold two raisers were add on top of plate 2 using the MoldWorks Add Plate function. All the inserts including the cavities the cores the side cores and the hot runner manifold were added to the mold with the MoldWorks Add User Part menu. MoldWorks20O6 Tutorial 5-4 User Components Add the hot runner nozzles Hide Platel Plate10 Platell SideCorel and SideCore2. The side cores are in the Inserts. MoldWorks does not take into account hidden parts when calculating the holes created by components and inserts. Unless they are instances or part of a recalculate sequence. MoldWorks20O6 Tutorial .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.