Moldflow 1 Part 10

Tham khảo tài liệu 'moldflow 1 part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | User Components Select the left side face of the core as the start face. MoldWorks20O6 Tutorial 5-18 User Components Click Continue I and open a sketch. Change to wire frame presentation and to left view. Add a point on the parting line Close the sketch and validate -J Hide the core insert 0 Coreinsertu MoldWorks20O6 Tutorial 5-19 User Components Zoom to show the runner in the cavity. The runner appears automatically in the mirrored cavity It appears also in both cores. MoldWorks20O6 Tutorial .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.