Moldflow 1 Part 11

Tham khảo tài liệu 'moldflow 1 part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | User Components Click -I Continue I Open a Sketch. Add point .x 70 y -50 middle of right hand side hole . Close sketch. Key in Face Offset to be 300. Validate v MoldWorks20O6 Tutorial 5-33 User Components Creating Connector plugs component Activate the Add User Part mũi ÊÍĨỊ icon. Select the Component tab and click the user part selection icon Select NConnector part. Click to be Instance. Select the N91_4A configuration. Click Continue I. Select front face of plate3. Click Continue I. MoldWorks20O6 Tutorial 5-34 User Components Open a Sketch. Add point x -195 y -50 middle of the left hand side hole Close the Sketch. Scroll Face Offset parameter to 22. Click BCũntinue I. Click__I. MoldWorks20O6 Tutorial .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.