Moldflow 2 Part 10

Tham khảo tài liệu 'moldflow 2 part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Add Component Ejector Locks For each ejector type there is an icon to define an ejector lock. Click the icon to access the following dialogue. Lock Type There are 4 lock types which are accessible through this drop down menu each with its own scheme. Rot Use this parameter to rotate the lock around its access. Save Click on this button to save the current parameters as the new default parameters for this lock type. MoldWorks2006 User Guide 8-38 Add Component MoldWorks2006 User Guide 8-40 Add Component S5 - Outer chamfer height. MoldWorks2006 User Guide .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
102    93    1    25-05-2024
97    85    2    25-05-2024
497    2    1    25-05-2024
5    97    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.