Moldflow 2 Part 12

Tham khảo tài liệu 'moldflow 2 part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 9 Edit After an initial mold has been created components can be modified through the following menus. Edit Component Sketch to reposition a component or group of components. Modify Parameters to modify the parameters of a group of components. Modify Attributes to change the attributes of a mold part. Delete to delete a component or group of components. These functions operate on the cooling pipe s as well. The Edit Component Sketch Modify Parameters Modify Attributes and Delete menu icon are active only after a component or component hole have been selected Modify Attributes is active when any mold part is selected. Recalculate is used when mold plates have been changed in order to modify components. Edit Mold Size is used to change the definition of the initial mold and create a completely new mold without discarding all the additional components created. MoldWorks2006 User Guide 9-1 Edit Edit Component Sketch This allows you to edit the positioning sketch MOVE as well as ADD and DELETE point. Furthermore you can DUPLICATE the sketch with the Linear Sketch Step and Repeat icon in the open sketch mode - especially useful for Multi-Inserts. 10. First select a component or component hole from the screen or from the FeatureManager design tree then activate the editing function using the MoldWorks Edit Edit Component Sketch menu or relevant icon The component sketch is opened and you can now modify add delete or duplicate sketch entities. When modifying existing sketch entities the components will be MOVED so that if you have implied constraints on the components or component holes they will not be lost. On closing the sketch MoldWorks automatically updates the component s and component hole s taking into account the new positions. MoldWorks2006 User Guide 9-2 Edit Modify P arameters This function allows you to edit the parameters of a group of components. First select a component or component hole from the screen or from the FeatureManager design tree then .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.