BIODIVERSITY IN AGROECOSYSTEMS - CHAPTER 16 (end)

Hệ sinh thái nông nghiệp chất lượng: Chính sách và thách thức quản lý cho các công nghệ mới và đa dạng Giới thiệu Đối mặt với các thách thức Chẩn đoán: kỹ thuật so với các vấn đề thích ứng Giới thiệu Agroecosystems và các chỉ số chất lượng Quy định Agroecosystems yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số chất lượng chỉ số chất lượng - Kết nối đa dạng sinh học với công nghệ mới bảo tồn, duy trì, và sử dụng đầu vào đa dạng sinh học Hóa chất Giảm thiểu Hợp tác quốc tế trong các kết. | CHAPTER 16 Agroecosystem Quality Policy and Management Challenges for New Technologies and Diversity Joel I. Cohen CONTENTS Introduction Confronting the Diagnostic Challenge Technical vs. Adaptive Problems Introducing Agroecosystems and Indicators of Quality Defining Agroecosystems Factors Affecting Quality Indicators Quality Indicators Linking Biodiversity with New Technologies Conserving Maintaining and Using Biodiversity Minimizing Chemical Inputs International Collaboration in Biotechnology Research Findings Anticipating Adaptive Challenges for Developing Countries Seminar Findings Examples from IBS Seminars The Technical and Adaptive Challenges The Case of Durable Resistance to Rice Blast Fungus The Case of Bacillus thuringiensis and Transgenic Crops Quality Indicators and New Technologies Synthesis of Above Discussion Agroecosystem Quality and Challenges Ahead Adaptive Problems Revisited References 1999 by CRC Press LLC. INTRODUCTION Providing a meaningful contribution to the topic of agroecosystems new technology and diversity poses many challenges. First it is difficult to obtain agreed-on definitions or standards for agroecosystem quality. The second difficulty occurs when considering how new technologies affect agroecosystem quality including issues related to biodiversity. These difficulties and the management and policy issues which they raise are illustrated by examples of technical and adaptive challenges facing agricultural policy makers managers and end users concerned with maintaining levels of biodiversity or enhancing agroecosystem quality. The objectives of this chapter are to first consider the differences between these technical and adaptive problems the nature of the situations they each address and the learning required when facing an adaptive challenge. Second agroecosystem complexities and the difficulties in determining quality indicators are presented. Applications of biotechnology are presented as derived from international .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
341    1    1    25-05-2024
24    73    2    25-05-2024
15    74    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.