Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology - Chapter 5

Thế hệ của mạng lưới tam giác không thường xuyên Trong Chương 4, địa hình kỹ thuật số mô hình bề mặt đã được thảo luận. Nó đã được chỉ ra rằng phương pháp tiếp cận mô hình dựa trên lưới điện và hình tam giác được sử dụng rộng rãi hơn cách tiếp cận dựa trên điểm. Đối với mô hình dựa trên lưới, một mạng lưới cần được hình thành thông qua một suy-to-lưới ngẫu nhiên, nếu các dữ liệu ban đầu không ở dạng lưới. Việc thảo luận các phương pháp nội suy sẽ được thực hiện trong. | CHAPTER 5 Generation of Triangular Irregular Networks In Chapter 4 digital terrain surface modeling was discussed. It was pointed out that grid- and triangle-based modeling approaches are more widely used than point-based approaches. For grid-based modeling a grid network needs to be formed through a random-to-grid interpolation if the original data are not in grid form. The discussion of interpolation methods will be conducted in Chapter 6. On the other hand for triangle-based modeling a triangular network needs to be formed through a triangulation procedure if the data are not in grid or triangular form. The formation of triangular irregular network TIN from irregularly distributed data is discussed in this chapter. TRIANGULAR IRREGULAR NETWORK FORMATION PRINCIPLES There are a number of ways for the construction of a triangulation network from a given set of randomly irregularly distributed data. They are based on different principles. In this section these principles will be presented. Approaches for Triangular Irregular Network Formation To form a TIN there are two choices for making use of the data points. The first is to consider all the data to form an overall network. This is a batch or static approach for the Delaunay triangulation of a set of data points. The alternative is to allow the addition or removal of points during the triangulation process. This is a dynamic process and thus is called dynamic triangulation as modifications to the structure can be made without reconstructing the whole network each time. It should be noted that dynamic does not mean that the points are considered to be moving that is another property usually known as kinetic Guibas et al. 1991 . 87 2005 by CRC Press 88 DIGITAL TERRAIN MODELING PRINCIPLES AND METHODOLOGY Spatial data can be in either vector or raster format. Therefore the triangulation can be in either vector or raster mode. It is possible to convert vector data to raster and then triangulate in raster .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.