Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology - Chapter 12

Hình ảnh của mô hình địa hình kỹ thuật số Nó đã được ước tính rằng hơn 80% thông tin một trong đạt được là thông qua hệ thống thị giác của chúng tôi và do đó hệ thống thị giác của chúng tôi bị quá tải. Từ một điểm của người khác, trực quan là một vấn đề quan trọng trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả mô hình địa hình kỹ thuật số. Hình ảnh của các mô hình địa hình kỹ thuật số: TỔNG QUAN DTM trực quan là một phần mở rộng tự nhiên của. | CHAPTER 12 Visualization of Digital Terrain Models It has been estimated that over 80 of information one obtains is through our visual systems and thus our visual systems are overloaded. From an other point of view visualization is an important issue in all disciplines including digital terrain modeling. VISUALIZATION OF DIGITAL TERRAIN MODELS AN OVERVIEW DTM visualization is a natural extension of contour representation which has been discussed in Chapter 11. In order to understand this the basic concepts that is variables used at different stages approaches and basic principles will be discussed here. Variables for Visualization Visual representation is an ancient communication tool and contouring is a graphic representation for visual communication. Here communication means to present information results in graphic or other visual forms that are already understood. Six primary visual variables are available for such a presentation 1. three geometric variables shape size orientation 2. three color variables hue value or brightness saturation or intensity. 247 2005 by CRC Press 248 DIGITAL TERRAIN MODELING PRINCIPLES AND METHODOLOGY Primary visual variables Graphic 1 Graphic 2 Size Shape A Orientation - Hue color Saturation intensity Gt Value brightness 2 Figure Six primary variables for visual communication. The color plate can be viewed at http e_products downloads cat_no TF1732. Secondary visual variables Graphics 1 Graphics 2 Arrangement I I Texture Orientation Figure Three secondary variables for visual communication. Figure shows these six variables graphically. In addition three secondary visual variables Figure are available 1. Arrangement shape and configuration of components that make up the pattern. 2. Texture size and spacing of components that make up a pattern. 3. Orientation directional arrangement of parallel rows of marks. Visualization is a natural extension of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    78    1    13-07-2024
76    136    6    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.