Drought and Water Cruises: Science, Technology, and Management Issues - Chapter 1

Hạn hán là một mối nguy hiểm tự nhiên ngấm ngầm kết quả từ một thiếu hụt có thể có mưa dự kiến hoặc "bình thường" đó, khi kéo dài hơn một mùa hoặc lâu hơn, là không đủ để đáp ứng nhu cầu của các hoạt động của con người và môi trường. Hạn hán của chính nó không phải là một thảm họa. Cho dù đó là trở thành một thảm họa phụ thuộc vào tác động của nó người dân địa phương và môi trường. Vì vậy, chìa khóa để hiểu biết hạn hán hiểu cả hai kích thước tự nhiên và xã hội. Hạn. | Drought and Water Crises Science Technology and Management Issues Copyright 2005 by Taylor Francis Group Drought and Water Crises Science Technology and Management Issues Edited by Donald A. Wilhite Boca Raton London New York Singapore A CRC title part of the Taylor Francis imprint a member of the Taylor Francis Group the academic division of T F Informa plc. Copyright 2005 by Taylor Francis Group Published in 2005 by CRC Press Taylor Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW Suite 300 Boca Raton FL 33487-2742 2005 by Taylor Francis Group CRC Press is an imprint of Taylor Francis Group No claim to original . Government works Printed in the United States of America on acid-free paper 10 987654321 International Standard Book Number-10 0-8247-2771-1 Hardcover International Standard Book Number-13 978-0-8247-2771-0 Hardcover Library of Congress Card Number 2004061861 This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reprinted material is quoted with permission and sources are indicated. A wide variety of references are listed. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information but the author and the publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or for the consequences of their use. No part of this book may be reprinted reproduced transmitted or utilized in any form by any electronic mechanical or other means now known or hereafter invented including photocopying microfilming and recording or in any information storage or retrieval system without written permission from the publishers. For permission to photocopy or use material electronically from this work please access http or contact the Copyright Clearance Center Inc. CCC 222 Rosewood Drive Danvers MA 01923 978-750-8400. CCC is a not-for-profit organization that provides licenses and registration for a variety of users. For organizations that have been granted a photocopy license by the CCC a

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    83    2    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.