Flocculation In Natural And Engineered Environmental Systems - Chapter 19

Khả năng flocculating của bùn hoạt tính và độ bám dính của phân tán flocs di động hoặc phạt tiền các bề mặt lớn floc ảnh hưởng đến mức độ chất rắn nước thải bị đình chỉ (ESS), hoặc nonsettleable hạt tốt, trong nước thải cuối cùng của sinh học điều trị Đề xuất cơ chế hình thành floc, bao gồm cả trung hòa phí, và -bắc cầu polymer và muối nhấn mạnh tầm quan trọng của các thuộc tính bề mặt trong floc sự quan tâm ngày càng tăng đã được đưa ra với tính chất kỵ nước bùn floc và vai trò. | 19 Surface Thermodynamics and Hydrophobic Properties of Microbial Flocs . Liao Gary G. Leppard D. Grant Allen Ian G. Droppo and Steven N. Liss CONTENTS Introduction. 397 Experiments. 398 Activated Sludge Contact Angle Measurement . 398 Liquid Surface Tension. 398 Effluent Suspended Solids. 398 Surface Thermodynamic Model. 399 Results and Discussion . 399 References . 402 INTRODUCTION The flocculating ability of activated sludge and adhesion of dispersed cell or fine flocs to large floc surfaces influence the level of effluent suspended solids ESS or non-settleable fine particles in the final effluent of biologically treated Proposed mechanisms for floc formation including charge neutralization and polymer- and salt-bridging emphasize the importance of surface properties in floc 9-12 Increasing attention has been given to the hydrophobic nature of sludge floc and its role in bioflocculation. A more hydrophobic surface has been related to a lower level of 13-16 The composition and the properties of extracellular polymeric substances EPS particularly proteins have been shown to be major determinants of the physicochemical properties of flocs including the 15 17 18 1-56670-615-7 05 2005 byCRC Press 397 Copyright 2005 by CRC Press 398 Flocculation in Natural and Engineered Environmental Systems Microbial flocs are naturally hydrated due to the presence of large numbers of hydroxyl carboxyl and phosphate groups. Side chains in amino acids the methyl groups in polysaccharides and the long-chain carbon groups in lipids all contribute to the hydrophobic properties of sludge flocs. Flocs are negatively charged under neutral pH conditions. The presence of ionizable groups such as carboxyl phosphate and amino groups in the EPS and cell surfaces is responsible for the density of surface charge. The zeta .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    79    2    18-05-2024
6    368    2    18-05-2024
16    68    2    18-05-2024
9    80    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.