Thông tư số 313/TT-LS

Thông tư số 313/TT-LS về Quy chế Đoàn Luật sư do Bộ Tư pháp ban hành | BỘ TƯ PHÁP Số 313 TT-LS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 4 năm 1989 THÔNG TƯ CỦA BỘ TƯ PHÁP SỐ 313 TT-LS NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 1989 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐOÀN LUẬT SƯ Căn cứ vào Điều 2 Nghị định số 15-HĐBT ngày 21-2-1989 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế Đoàn Luật sư Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Quy chế Đoàn luật sư như sau I- THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐOÀN LUẬT SƯ Các việc cần thiết phải tiến hành chuẩn bị thành lập Đoàn luật sư bao gồm 1. Sở Tư pháp bàn bạc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thành phố đặc khu trực thuộc Trung ương dưới đây gọi tắt là tỉnh về nội dung tuyên truyền Pháp lệnh tổ chức luật sư và Quy chế Đoàn luật sư. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ra thông báo về việc chuẩn bị thành lập Đoàn luật sư ở địa phương trong đó hướng dẫn rõ điều kiện gia nhập Đoàn luật sư nội dung hồ sơ thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận đơn và hồ sơ của những người xin gia nhập Đoàn luật sư xem xét và chính thức giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn làm luật sư với Uỷ ban nhân dân tỉnh. 2. Sở Tư pháp giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm tra xem xét danh sách để báo cáo với Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Đoàn luật sư ở địa phương công nhận các luật sư luật sư tập sự và chỉ định Ban Chủ nhiệm lâm thời. 3. Ban Chủ nhiệm lâm thời của Đoàn luật sư trong thời hạn nhất định chậm nhất là 6 tháng có nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo nội quy của Đoàn chuẩn bị các cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động của các luật sư điều hành hoạt động của Đoàn luật sư tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ nhất để bầu Ban Chủ nhiệm Ban kiểm tra và thông qua nội quy của Đoàn luật sư. 4. Việc công bố quyết định thành lập Đoàn luật sư có thể do thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh trực tiếp hoặc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tiến hành. II- VỀ TỔ CHỨC ĐOÀN LUẬT SƯ VÀ CÁC LUẬT SƯ 1. Tại mỗi tỉnh lập một Đoàn luật sư. Đối

TÀI LIỆU LIÊN QUAN