A Mink, a Fink, a Skating Rink: What Is a Noun?

What is a noun? It's easier to show than explain--and this book is brimming with examples. Author Brian Cleary and illustrator Jenya Promitsky creatively clarify the concept of nouns for young readers. Nouns are printed in color for easy identification, and the playful rhymes and illustrations combine to highlight key words.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.