Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT

Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 27 2009 TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHE. NGOẠI TRÚ CỦA HỌC SINH SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY Căn cứ Nghị đính số 75 2006 NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy đính chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ Căn cứ Nghị định số 32 2008 NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Nghị định số 107 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về ngoại trú của học sinh sinh viên các trường đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế ngoại trú của học sinh sinh viên các trường đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 12 năm 2009 và thay thế Quyết định số 43 2002 QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên ngoại trú trong các trường đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Giám đốc sở giáo dục và đào tạo Giám đốc đại học học viện Hiệu trưởng trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. KT. BỘ TRƯỞNG thứ trưởng Nơi nhận - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chính phủ - Ủy ban VH GD TN TN NĐ của Quốc hội - Ban Tuyên giáo TW - Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp N ễn VInh HIển - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP Nguyen VINH .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0