Báo cáo khoa học nông nghiệp " Current status of farming practices of striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus in the Mekong Delta, Vietnam "

Nuôi trồng thủy sản cá tra, Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage), tại địa phương được gọi là "Ca tra", và thường được gọi là cá da trơn sọc, cá da trơn sông và cá da trơn sutchi, Việt Nam, đã ghi lại sản lượng 683 nghìn tấn trong năm 2007, giá trị khoảng 645 triệu đô la Mỹ là một trong những loài lớn nhất dựa trên hệ thống canh tác, hạn chế nhỏ khu vực, trên thế giới. Sản phẩm này được gần như hoàn toàn xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia philê đông lạnh, như một sự thay thế chấp nhận được đối với. | Current status of farming practices of striped catfish Pangasianodon hypophthalmus in the Mekong Delta Vietnam Lam T. Phan1 Tam M. Bui2 Thuy . Nguyen3 Geoff J. Gooley4 Brett A. Ingram4 Hao V. Nguyen1 Phuong T. Nguyen2 Sena S. De Silva3 1. Research Institute for Aquaculture No. 2 116 Nguyen Dinh Chieu Street District 1 Ho Chi Minh City Vietnam 2. College of Aquaculture and Fisheries Can Tho University CanTho Vietnam 3. Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific NACA PO Box 1040 Kasetsart Post Office Bangkok 10903 Thailand. 4. Fisheries Victoria Department of Primary Industries Victoria Melbourne Australia Corresponding Author Sena S De Silva Email Fax 66-2-561-1727 Abstract Aquaculture of catfish Pangasianodon hypophthalmus Sauvage locally known as ca tra and commonly referred to as striped catfish river catfish and sutchi catfish in Vietnam having recorded a production of 683 thousand t in 2007 valued at about 645 million US is one of the largest single species based farming system restricted to a small geographical area in the world. The product is almost totally exported to over 100 countries as frozen fillets as an acceptable alternative to white fish. Catfish is farmed mostly in earthen ponds up to 4 m deep in 13 provinces in the Mekong Delta in South Vietnam. In addition the results of the grow-out system of catfish farming in the Mekong Delta from a survey of 89 farms are presented. The farm size ranged from to 30 ha with a mean of ha. The frequency distribution of the yield in t ha crop and t mega l crop corresponded to a normal distribution curve where 75 of the farms yielded 300 t ha crop or more. It was found that the yield per crop was significantly correlated p to stocking density pond depth and volume but not to pond surface area. Yields per crop was significantly different p between upper and lower provinces of the Mekong Delta and water source river versus channels amongst others. It was evident that .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.