Đề tài: Ứng dụng vi mạch số lập trình

Với sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ngành điện tử đã ứng dụng rất nhiều trong công nghiệp. TRong lĩnh vực điều khiển, từ khi công nghệ chế tế loại vi mạch lập trình phát triển đã xem đến các kỹ thuật điều khiển đại có nhiều ưu điểm so với việc sử dụng cá mạch điều khiển | BỘ GIAO DUC VÀ ĐÀO TAO ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHO HỐ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẠT KHOA ĐIÊN - ĐIẸN TƯ BỐ MỐN điên Tư LUẬN VAN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI ỨNG DUNG VI MÀCH Số LÀP TRÌNH SINH VIỀN THựC HIỀN TRƯƠNG PHƯỚC TốÀN LỚP 95KĐĐ GIÀố VIỀN HƯƠNG DÀN TRÀN VÀN TRỐNG TP HO CHÍ MINH THANG 3- 2000 LUẬN VAN TỐT NGHIỆP GVHD TRẦN VẦN TRỌNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TAO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỘC QủOc GIA T P HCM Đôc lap - Tư do - hanh phúc TRƯỜNG Đai hộc sư PHAM KỸ THUẬT TP HCM KHOA ĐIỆN BỒ MỒN ĐIỆN TỬ NHIỆM VỤ ĐỒ An TồT NGHIỆP Ho vầ ten sinh viện Ldp Ngành Trương Phước Toàn 95KđĐ Kỹ thuàt Điện - Điện tư 1 . Ten đệ tài ỬNG DỤNG VI MACH Sồ lAp trình 2 . Càc sô liệu ban đầu 3 . Nội dung phan thuyết minh tính toán ứng dụng vi mạch so lập trình Trang 1 LUẬN VAN TOT NGHIỆP GVHD TRAN VAN TRỌNG ứng dụng vi mach so lập trình Trang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN