Giáo trình lập trình hướng đối tượng - Lê Thị Mỹ Hạnh ĐH Đà Nẵng

Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là OOP) là một phương pháp mới trên bước đường tiến hóa của việc lập trình máy tính, nhằm làm cho chương trình trở nên linh hoạt, tin cậy và dễ phát triển. | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG GIÁO TRÌNH MÔN HỌC LAP TRINH HƯƠNG ĐOI TƯƠNG BIÊN SOẠN LÊ THỊ MỸ HẠNH KHOA CNTT ĐÀ NẴNG 09 2002 Giáo trình môn Lập trình hướng đối tượng Trang 2 MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI I. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG OOP LÀ GÌ .5 . Lập trình tuyến . Lập trình cấu . Sự trừu tượng hóa dữ . Lập trình hướng đối II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM Mới TRong lập trình Hướng đối . Sự đóng gói Encapsulation .8 . Tính kế thừa Inheritance .9 . Tính đa hình Polymorphism .10 III. CÁC NGÔN NGỮ VÀ VÀI ỨNG DỤNG CỦA CHƯƠNG 2 CÁC MỞ RỘNG CỦA C .12 I. LỊCH SỬ CỦA C .12 II. CÁC MỞ RỘNG CỦA C .12 . Các từ khóa mới của C .12 . Cách ghi chú . Dòng nhập xuất . Cách chuyển đổi kiểu dữ . Vị trí khai báo . Các biến . về struct union và . Toán tử định phạm . Toán tử new và . Hàm . Các giá trị tham số mặc . Phép tham . Phép đa năng hóa Overloading .29 CHƯƠNG 3 LỚP VÀ ĐỐI I. DẪN NHẬP. 39 II. CÀI ĐẶT MỘT KIỂU DO NGƯỜI DÙNG ĐỊNH NGHĨA VỚI MỘT STRUCT. 39 III. CÀI ĐẶT MỘT KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƯỢNG VỚI MỘT IV. PHẠM VI LỚP VÀ TRUY CẬP CÁC THÀNH VIÊN V. ĐIỀU KHIỂN TRUYCẬP TỚI CÁC THÀNH VI. CÁC HÀM TRUY CẬP VÀ CÁC HÀM TIỆN VII. KHỞI ĐỘNG CÁC ĐỐI TƯỢNG CỦA LỚP VIII. SỬ DỤNG destructor. 51 IX. KHI NÀO CÁC CONSTRUTOR VÀ DESTRUCTOR ĐƯỢC GỌI .53 X. SỬ DỤNG CÁC THÀNH VIÊN DỮ LIỆU VÀ CÁC HÀM THÀNH XI. TRẢ VỀ MỘT TTHAM CHIẾU TỚI MỘT THÀNH VIÊN DỮ LIỆU PRIVATE. 57 XII. PHÉP GÁN BỞI TOÁN TỬ SAO CHÉP THÀNH VIÊN MẶC XIII. CÁC ĐỐI TƯỢNG hằng và các HÀN1THÀNH VIÊN XIV. LỚP N Ư LÀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA CÁC LỚP XV. CÁC HÀM VÀ CÁC LỚP Biên soạn Lê Thị Mỹ Hạnh Giáo trình môn Lập trình hướng đối tượng Trang 3 XVI. CON TRỎ THIS. . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT
1    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN