Part 38 - ISA Server - Server Publishing - HTTP - HTTPS

Sau khi đã cấu hình hoàn tất tại các máy ISA, DNS, External DNS, Web Server. ở bài trước trong bài này chúng ta sẽ tạo tiếp các Rule tại máy ISA Server để Publish các dịch vụ ra ngoài. | Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT Part 38 - ISA Server - Server Publishing Sau khi đã cấu hình hoàn tất tại các máy ISA DNS External DNS Web Server. ở bài trước trong bài này chúng ta sẽ tạo tiếp các Rule tại máy ISA Server để Publish các dịch vụ ra ngoài. Publish HTTP HTTPS Tại máy ISA Server bật chương trình ISA lên tiếp tục trong Firewall Policy tạo một Rule mới bằng cách chọn New - Web Site Publishing Rule Đặt tên cho Rule này là Publish Web 1 of 24 Trong Rule Action chọn Allow Chọn Publish a single Web site or load balancer trong Publishing Type 2 of 24 Với Rule này tôi sẽ Publish dịch vụ HTTP trước nên trong Server Connection Sercurity tôi chọn lựa chọn Use non-secured connections to conect the published Web server or server farm 3 of .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN