Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số 03 2009 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa ngày 04 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH VÀ NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Quyết định số 10 2007 QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01 2008 TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Liên tịch Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1085 TTr-STNMT ngày 15 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đơn giá kèm theo . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5745 ngày 25 tháng 11 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành định mức đơn giá cho hoạt động lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường không khí xung quanh mẫu khí thải mẫu nước mặt mẫu nước sinh hoạt và mẫu nước thải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Điều 3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung đơn giá khi cần thiết. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Chủ tịch UBND các huyện thị xã

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    1    0    04-07-2020
3    2    0    04-07-2020
120    3    0    04-07-2020
1    3    0    04-07-2020
2    2    0    04-07-2020
198    2    0    04-07-2020
23    2    0    04-07-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0