Manufacturing the Future 2012 Part 6

Tham khảo tài liệu 'manufacturing the future 2012 part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Application Similarity Coefficient Method To Cellular Manufacturing 241 condition of different RE ratios. All similarity coefficients perform best under a low RE ratio data sets are well-structured . Only a few of similarity coefficients perform well under a high RE ratio data sets are ill-structured Sokal Sneath 2 is very good for all RE ratios. Again the four similarity coefficients Hamann Simple matching Rogers Tanimoto and Sokal Sneath perform badly under high RE ratios. No . Similarity Coefficient Literature All random REC RE D S D S D S D S D S D S D S D S 1 Jaccard 5 6 6 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 2 Hamann 0 0 2 1 1 1 2 3 7 7 9 9 1 0 2 2 3 Yule 4 4 2 6 3 7 5 7 7 8 9 9 2 6 6 7 4 Simple matching 0 0 2 0 1 0 3 5 6 8 9 9 0 0 2 2 5 Sorenson Rogers Tani- 6 4 9 8 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 7 7 6 moto 0 0 2 1 2 2 4 4 6 7 9 9 1 2 2 2 7 Sokal Sneath 0 0 0 0 2 1 5 6 6 8 9 9 1 1 2 2 8 Rusell Rao Baoroni-Urban 4 4 5 3 5 5 9 8 8 6 9 9 9 8 6 6 9 Buser 5 6 1 3 3 7 9 7 7 8 9 9 4 7 2 6 10 Phi 5 5 6 6 9 7 8 8 7 8 9 9 9 8 7 7 11 Ochiai 1 4 8 7 9 7 8 8 9 9 9 9 9 9 7 7 12 PSC 2 2 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 8 9 13 Dot-product 3 5 9 8 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 7 7 14 Kulczynski 2 5 8 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 7 7 15 Sokal Sneath 2 4 5 6 8 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 16 Sokal Sneath 4 Relative match- 5 5 7 6 8 7 8 8 7 8 9 9 8 8 7 7 17 ing Chandraseharan 5 4 4 8 7 9 9 9 9 9 9 9 5 9 6 8 18 Rajagopalan 2 5 8 6 9 8 8 8 7 7 9 9 9 9 6 7 19 MaxSC Baker Maro- 1 4 8 6 9 8 8 8 7 7 9 9 9 9 6 7 20 poulos 5 3 6 9 7 9 8 9 9 9 9 9 6 9 6 8 Table 14. Comparative results under various conditions. D discriminability S stability 242 Manufacturing the Future Concepts Technologies Visions performance measures Figure 6. Performance for all tested problems Application Similarity Coefficient Method To Cellular Manufacturing 243 Figure 7. Performance under different REC Baker Maropoulos Hamann Simple matching 01 Sorenson Sokal Sneath 00 Rusell Rao Baoroni-Urban Buser Ochiai w Dot-product .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    16    1    30-06-2022
161    20    1    30-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.