Manufacturing the Future 2012 Part 14

Tham khảo tài liệu 'manufacturing the future 2012 part 14', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | A New Rapid Tooling Process 641 Powder number Powder name Material Material density g ml Geometry Average particle size pm 1 Carbon Steel Ball Carbon Steel Spherical 3175 2 12 HP Copper Shot Copper Round 850 3 34 HP Bronze Bronze Round 450 4 Fe Iron Spherical 22 53 5 T-15 Tool Steel Spherical 150 6 T-15 Tool Steel Spherical 80 150 7 T-15 Tool Steel Spherical 22 8 ATOMET 1001 Low Carbon Steel Irregular 150 9 ATOMET 1001 Low Carbon Steel Irregular 22 10 DISTALOY 4600A Low Carbon Steel Irregular 150 11 DISTALOY 4600A Low Carbon Steel Irregular 22 Table 1. Characteristics of selected powders Results of the Single Component Powder Packing Experiments The packing density depends on the characteristics of the particles. Generally for powder packing the density of the powder material has no significant influence on its packing density. Particles of the same size and shape will have the same packing density despite of the difference in their theoretical densities Leva and Grummer 1947 . The main factors affecting the packing density for single component powder packing are particle size particle shape and the ratio of the diameters of the container to the particle. a The effect of the ratio of the diameters of the container to the particle McGeary 1962 studied the effect of the ratio of the diameters of the container to the particle D d D is the container diameter and d is the particle diameter and concluded that if the ratio D d is greater than 50 the packing density tends to reach the maximum value. Experiments are carried out here for ratios D d 642 Manufacturing the Future Concepts Technologies Visions from to using 3175 um 1 8-inch diameter carbon steel balls Powder 1 and for the ratio D d of using 12 HP copper shorts of diameter of 850 um Powder 2 . In the carbon steel ball packing tests different diameter containers are used to create different D d ratios. The experimental results presented in .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.