Manufacturing the Future 2012 Part 15

Tham khảo tài liệu 'manufacturing the future 2012 part 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SCM Innovation for Business Globalization Based on Coupling Point Inventory Planning 691 Figure 15. Example of multi-items replenishment under the limited capacity 7. Expected effect We have been sure the expected effect of Coupling Point Inventory Planning. Re-order Quantity Margin Stock Ratio Limited Capacity Coupling Point Inventory Planning Actual Demand Available Capacity load Flat inventory Flat Demand Fluctuation Multi-items replenishment . I x Inventory level control flatly I --- Both achieve ---------- Quick response to order Figure 16. Expected effect of proposed method. Figure 16 shows this method contributes to achieve three-way optimums 1 Quick response to order by CP establishment as in Figure 8 2 To control the available inventory level flatly by the re-order calculation as in Figure 12 692 Manufacturing the Future Concepts Technologies Visions 3 The multi-items replenishment under the limited capacity by the margin stock ratio as in Figure 15. 8. Application of global SCM We have some applications of global SCM shows Table 3. In this paper we introduce to apply J Company. J Company is the manufacture of electronics stationary to build the global SCM. The parts are made in Japan the products are assembled in China and the products are sold in the France and Germany. Figure 17 shows they should consider the shipping logistics. We thought on boat means to equal the moving warehouse. Then we have been decided to apply Coupling Point inventory theory in 2001. At first we have been designed to apply on 100 main items in the number of all 1000 sales items and have been chosen to pilot 2 devices and 3 accessories. The introduced method has been used 1 year on the pilot running. The inventory and the Shortage-ratio levels were the expectation and the inventory became to decrease about 3 million US dollars in the global operation of 5 items. The introduced method was successfully applied. Then after the pilot they have been spread to apply 40 items

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
69    594    52
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.