Manufacturing the Future 2012 Part 19

Tham khảo tài liệu 'manufacturing the future 2012 part 19', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | On Direct Adaptive Control for Uncertain Dynamical Systems - Synthesis and. 891 Discrete-time Active Suspension System We use the quarter car model as the mathematical description of the suspension system given by Laila 2003 r 1 T 0 01 T rn1 - 1 Tp 0 x k 1 p 1 0 0 p 1 2 1 T Ta 2 0 Tp - 1 L p 1 A k x k - 128 where d k 1 -10 0 k 0 Wsm 20rá 0 k 100 A k 1 0 k 100 0 0 0 1 00 11 0 k k 800 0 0 5 0 0 0 0 0 k 800 0 k . x k x1 k x2 k x3 k x4 k T and x1 is tire defection x2 is unsprung mass velocity x3 is suspension deflection x4 is sprung mass velocity _. rad . . . _ _ . D 20 and p 10 are unknown parameters T is sampling time sec d k is disturbance modeling the isolate bump with the bump height A and A k is the perturbation on system dynamics. Next let Ac is asymptotically stable r 1 -1 1 1 r 0 1 -1 - 0 Ac 0 0 - B0 0 L - 0 0 _ L1J We apply the framework from Corollary and choosing the design matrices 892 Manufacturing the Future Concepts Technologies Visions 2 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 Y R 0 0 4 0 0 0 9 0 _ 0 0 0 1 _ 000 q Tire Deflection A 0 1 UnspruTgmMaSsesc Velocity 2 2 2 0 1 Time sec 2 Figure 9 Tire defection and unsprung mass Velocity Suspension Deflection p n 0 _ 0 1 2 Sprunc MasTVelocity 20 10 X 0 -10 -20 _ _ 0 1 2 Time sec Figure 10 Suspension deflection and mass velocity On Direct Adaptive Control for Uncertain Dynamical Systems - Synthesis and. 893 P satisfies the Lyapunov equation 121 . The simulation start with x 0 0 0 .To demonstrate the efficacy of the controller the states are perturbed to x 800 0 0 r at k 800 and the system parameters are changed to p 4 . The controller stabilizes the system in 2 sec under no information of the system changes either the perturbation of the states. Figure 9 depicts tire defection and unsprung mass velocity versus the time steps Figure 10 shows the .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    18    1    30-06-2022
103    18    1    30-06-2022
48    33    3    30-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.