Parallel Manipulators Towards New Applications Part 8

Các chuyên ngành cơ bản của cơ khí bao gồm: động học, tĩnh học, sức bền vật liệu, truyền nhiệt, động lực dòng chảy, cơ học vật rắn, điều khiển học, khí động học, thủy lực, chuyển động học và các ứng dụng nhiệt động lực học. Các kỹ sư cơ khí cũng đòi hỏi phải có kiến thức và năng lực áp dụng những khái niệm trong môi trường kỹ thuật điện và hóa học. Với một mức độ nhỏ, cơ khí còn trở thành kỹ thuật phân tử - một mục tiêu viễn cảnh của nó là tạo. | Certified Solving and Synthesis on Modeling of the Kinematics. Problems of Gough-Type Parallel Manipulators with an Exact Algebraic Method 203 equations having a degree twice as large as the others. Moreover one final advantage is that the displacement-based equations can be applied on any manipulator mobile platform. 8. Acknowledgment I would like to thank my wife Clotilde for the time spent on rewriting and correcting the book chapter in Word. 9. References Alonso . Becker E. Roy . Woermann T. 1996 Multiplicities and idempotents for zerodimensional systems. In Algorithms in Algebraic Geometry and Applications Vol. 143 Progress in Mathematics pages 1--20. Buchberger B. Loos R. 1982 Algebraic Simplification. In Computer Algebra-Symbolic and Algebraic Computation. SpringerVerlag Vienna. Buchberger B. 1985 Grobner bases An Algorithmic Method in Polynomial Ideal Theory. In Multidimensional Systems Theory - Progress Directions and Open Problems in Multidimensional Systems . Bose . Reidel Publishing Company Dordrecht . Bruyninckx H. DeSchutter J. 1996 A class of fully parallel manipulators with closed-form forward position kinematics. In Advances in Robot Kinematics pages 411--420. Cox D. Little J. O Shea D. 1992 Ideals varieties and algorithms an introduction to computational algebraic geometry and commutative algebra. Undergraduate texts in mathematics. SpringerVerlag New York. Dedieu . Norton . 1990 Stewart varieties a direct algebraic method for stewart platforms. In Proceedings of SigSam volume 244 pages 42 59. P. Dietmaier. 1998 The Stewart-Gough platform of general geometry can have 40 real postures. In Advances in Robot Kinematics pages 7--16. Dieudonné E. Parrish R. Bardusch R. 1972 An actuator extension transformation for a motion simulator and an inverse transformation applying Newton-Raphson s method. Technical report D7067 NASA Washington. Didrit O. Petitot M. Walter E. 1998 Guaranteed solution of direct kinematics problems for

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    12    1    07-07-2022
9    23    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.