Parallel Manipulators Towards New Applications Part 11

Công nghệ cơ khí hay kỹ thuật cơ khí là ngành ứng dụng các nguyên lý vật lý để tạo ra các loại máy móc và thiết bị hoặc các vật dụng hữu ích. Cơ khí áp dụng các nguyên lý nhiệt động lực học, định luật bảo toàn khối lượng và năng lượng để phân tích các hệ vật lý tĩnh và động, phục vụ cho công tác thiết kế trong các lĩnh vực như ô tô, máy bay và các phương tiện giao thông khác, các hệ thống gia nhiệt và làm lạnh, đồ dùng gia đình, máy. | Cartesian Parallel Manipulator Modeling Control and Simulation 293 Fang Y. and Tsai L. W. 2002 Enumeration of 3-DOF Translational Parallel Manipulators Using the Theory of Reciprocal Screws accepted for publication in ASME Journal of Mechanical Design. Gosselin C. and Angeles J. 1989 The Optimum Kinematic Design of a Spherical Three-Degree-of-Freedom Parallel Manipulator ASME Journal of Mechanisms Transmissions and Automation in Design Vol. 111 No. 2 pp. 202-7. Griffiths . An. . Atkeson . and Hollerbach . 1989 Experimental evaluation of feedback and computed torque control International Journal of Robotics and Automation 5 3 368-373 June. Gullayanon R. 2005 Motion Control of 3 Degree-of-Freedom Direct-Drive Robot. A master thesis presented to the School of Electrical and Computer Engineering Georgia Institute of Technology. Karouia M. and Herve J. M. 2000 A Three-DOF Tripod for Generating Spherical Rotation in Advances in Robot Kinematics Edited by J. Lenarcic and V. Parenti-Castelli Kluwer Academic Publishers pp. 395-402. Kim . and Tsai . 2002 Design optimization of a Cartesian parallel manipulator Department of Mechanical Engineering Bourns College of Engineering University of California. Lewis F. Abdallah C. and Dawson D. 1993 Control of Robot Manipulators MacMillan Publishing Company. Pierrot F. Reynaud C. and Fournier A. 1990 Delta A Simple and Efficient Parallel Robot Robotica Vol. 6 pp. 105-109. Sciavicco L. Chiacchio P. and Siciliano B. 1990 The potential of model-based control algorithms for improving industrial robot tracking performance IEEE International Workshop on Intelligent Motion Control pp. 831-836 August. Spong M. W. 1996 Motion Control of Robot Manipulators University of Illinois at Urbana-Champaign. Spong . and Vidyasagar M. 1989 Robot dynamics and control John Wiley Sons. Stewart D. 1965 A Platform with Six Degrees of Freedom Proceedings Institute of Mechanical Engineering Vol. 180 pp. 371-386. Tsai L. W. and Joshi S. 2002

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
151    33    2    05-07-2022
137    11    1    05-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.