Petri Net Part 5

Tham khảo tài liệu 'petri net part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Modelling Systems by Hybrid Petri Nets an Application to Supply Chains 111 Manufacturing IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics part A Vol. 36 No. 1 pp. 62-75. Flaus . 1997 . Hybrid Flow Nets for Batch Process Modeling and Simulation Proc. 2nd IMACS Symp. On Mathematical Modeling Vienna Austria. Flaus . Alla H. 1997 . Structural analysis of hybrid systems modelled by hybrid flow nets Proc. European Control Conference Brussels Belgium. Furcas R. Giua A. Piccaluga A. Seatzu C. 2001 . Hybrid Petri net modelling of inventory management systems European Journal of Automation APII-JESA vol. 35 no. 4 pp. 417-434. Gaujal B. Giua A. 2004 . Optimal stationary behavior for a class of timed continuous Petri nets Automatica vol. 40 no. 9 pp. 1505--1516. Genrich . Schuart I. 1998 . Modeling and verification of hybrid systems using hierarchical coloured Petri Nets Proc. 3rd Int. Conf on Automation of Mixed Processes Reims France. Gershwin . 2002 . Manufacturing Systems Engineering Copyright S. Gershwin Cambridge MA USA. Giua A. Pilloni . Seatzu C. 2005 . Modeling and simulation of a bottling plant using hybrid Petri nets Int. J. of Production Research vol. 43 no. 7 pp. 1375-1395. Giua A. Usai E. 1998 . Modeling hybrid systems by high-level Petri nets European Journal of Automation APII-JESA vol. 32 no. 9-10 pp. 1209-1231. Julvez J. Boel R. 2005 . Modelling and controlling traffic behaviour with continuous Petri nets Proc. 16th IFAC World Congress Prague Czech Republic. Julvez J. Recalde L. Silva M. 2002 . On deadlock-freeness analysis of autonomous and timed continuous mono-T semiflow nets Proc. 41th IEEE Conf on Decision and Control Las Vegas USA. Julvez J. Recalde L. Silva M. 2003 . On reachability in autonomous continuous P etri net systems Lecture Notes in Computer Science Springer Verlag vol. 2679 pp. 221240. Julvez J. Jimenez E. Recalde L. Silva M. 2004 . Design of observers for timed CPN systems Proc. IEEE Int. Conf. on Systems Man and .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
157    26    1    05-07-2022
126    19    1    05-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.