Petri Net Part 6

Tham khảo tài liệu 'petri net part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Use of Petri Nets for Modeling an Agent-Based Interactive System Basic Principles and Case Study 141 visible to the user . E ei i e1 2 e 3 e2 3 e2 i e2 2 e3 i e3 2 set of events coming 1 from the agents of the interface with the application module via the dialogue controller agents which send e1 1 and ei 2 events to the presentation module such as alerts dysfunctional events incidents and so on 2 from user actions such as commands or confirmations e1 3 e2 3 3 from non visible actions which become events for other agents e2 1 e2 2 e3 1 e3 2 . AC acv1 1 acv2 1 acv1 2 acv2 2 acN1 1 acN1 2 acN1 3 acN2 3 acN3 3 set of agent actions these actions can be visible acv1 1 acv2 1 acv1 2 acv2 2 acv1 3 such as the display of information on a screen or non visible acN1 1 acN1 2 acN1 3 acN2 3 acN3 3 such as a request for service to other agents. R r1 1 r2 1 r1 2 r2 2 r1 3 set of resources such as keyboard mouse windows. necessary for the visible actions of the agents in order to carry out their actions r1 1 is related to acv1 1 r2 1 is related to acv2 1 and so on . C cv1 1 cv2 1 cv1 2 c . cN1 1 cN1 2 cN1 3 cN2 3 cN3 3 set of conditions related to the execution of the visible or non visible actions cv1 1 is related to acv1 1 cv2 1 is related to acv2 1 and so on . Fig. 6. Reformulated example related to the disturbance presentation module For a better representation of the example visible in figure 6 one associates an agent identifier i j with all the information present in the example i is the event action or necessary resource number j is the agent number from 1 to N . The possible couples constituted with visible acvi j and non visible acNi j actions are obtained following the appearance of an ei j event under the conditions that ci j is true and the ri j resource is available. The modeling of services of each of the three agents forming the presentation module can be expressed as follows with r0 j resource not necessary for the execution of the non visible action acN0 j by .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    17    1    02-07-2022
117    10    1    02-07-2022
48    18    1    02-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.