Petri Net Part 11

Tham khảo tài liệu 'petri net part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chapter Scheduling Analysis of FMS Using the Unfolding Time Petri Nets 291 pl p4 Fig. 7. The five BUCs of Ml a A1-A3-B2 b A3-B2-A1 c B2-A3-A1 Fig. 8. Example of the unfolding of Ml 292 Petri Net Theory and Applications In this net we can find the 6 processes of Ml are as follows Fig. 9 Sufl t1 t5t3 15 Suf2 t5t1t3 15 Suf3 t1t3t5 12 Suf4 t3t1t5 12 Suf5 t3t5t1 15 Suf6 t5t3t1 15 where is an operation time of Sufi. Sufi Suf2 Suf3 Suf4 temps Suf5 Suf6 10 20 temps Fig. 9. Results of the permutations of BUC in M1 In M1 we can choose two schedules as transitions sequences t3-t1-t5 and t1-t3-t5. 2. Modeling of M2 and its unfolding nets Machine M2 involved two tasks OP1 and OP2 in three processes t2 t4 and t6 Fig. 10 11 . Fig. 10. The BUC of M2 Chapter Scheduling Analysis of FMS Using the Unfolding Time Petri Nets 293 p5 a B1-A2-B3 Fig. 11. Example of unfolding of M2 p2 p3 p5 pl pl p4 b A2-B1-B3 c B3-A2-B1 We can show the six processes like as follows Fig. 12 Suf1 t2t4t6 13 SUf2 t2t6t4 14 Suf3 t4t6t2 11 Suf4 t4t2t6 13 Suf5 t6t4t2 11 Suf6 t6t2t4 13 . Sufl Suf2 Suf3 Suf4 Suf5 Suf6 temps temps Fig. 12. Results of permutations of BUC in .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    8    1    30-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.