Petri Net Part 13

Tham khảo tài liệu 'petri net part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Estimation of Mean Response Time of Multi-Agent Systems Using Petri Nets 351 Bobbio et al. 2004 and hypoexponential distribution Magott Skudlarski 1993 instead of the Erlang one. 6. References Abdelkader Y. H. 2003 . Erlang distributed activity times in stochastic activity networks. Kybernetika Cybernetics Vol. 39 No. 3 2003 347-358. Babczynski T. Kruczkiewicz Z. Magott J. 2004a . Performance evaluation of multiagent personalized information system. Proceedings of the 7th Int. Conf. Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC Zakopane 2004 LNCS LNAI Springer-Verlag Vol. 3070 810-815. Babczynski T. Kruczkiewicz Z. Magott J. 2004b . Performance analysis of multiagent industrial system. Proceedings of the 8th Int. Workshop Cooperative Information Agents -CIA Erfurth 2004 LNCS LnAi Springer-Verlag Vol. 3191 242-256. Babczynski T. Kruczkiewicz Z. Magott J. 2005 . Performance comparison of multiagent systems. Proceedings of the Central and Eastern European Conference on Multiagent Systems - CEEMAS 2005 LNCS LNAI Springer-Verlag Vol. 3690 612-615. Babczynski T. Magott J. 2006a . PERT based approach to performance analysis of multiagent systems. Proc. of Int. Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC Zakopane 2006 LNCS LNAI Springer-Verlag Vol. 4029 1040-1049. Babczynski T. Magott J. 2006b . Estimation of mean response time of multi-agent systems. Software Engineering Techniques Design for Quality K. Sacha ed. 2006 Springer-Verlag vol. 227 109-113. Bobbio A. Horvath A. Telek M. 2004 . The scale factor a new degree of freedom in phase-type approximation. Performance Evaluation Elsevier Vol. 56 No. 1-4 2004 121-144. Booch G. Rumbaugh J. Jacobson I. 1999 . The Unified Modeling Language User Guide Addison Wesley Longman 1999. Deloach . Wood . Sparkman . 2001 . Multiagents systems engineering International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering Vol. 11 No. 3 2001 231-258. FIPA. Foundation for Intelligent Physical Agents

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
172    16    1    06-07-2022
28    6    1    06-07-2022
9    17    1    06-07-2022
92    20    1    06-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.