Petri Net Part 16

Tham khảo tài liệu 'petri net part 16', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Using Transition Invariants for Reachability Analysis of Petri Nets 441 computed minimal singular T-invariants can be combined with non-complementary T-invariants of group 13 to produce new non-minimal singular T-invariants. Consider a linearly-combined T-invariant F fl f2 . fm f i x .i bF 16 with rational coefficients kj where Fj are minimal-support T-invariants of groups 13 14 and 15 and w is the number of elements in the three groups. In agreement with Corollary 1 we are looking only for those combined T-invariants F which yield fm 1 1. Thus the following constraint must hold for each linear combination F in 16 fm 1 EJ 1 kjfj m 1 1. 17 With kj 0 the product kjFj in 16 can be considered as a contribution of firings of transitions of T-invariant Fj to firings of transitions of the combined T-invariant F. On the other hand a negative coefficient kj in 16 may be interpreted as a reverse or backward firing of transitions corresponding to T-invariant Fj and this is not legal in the normal semantics of Petri nets. Thus for T-invariants of groups 14 and 15 taking into account 17 their coefficients kj must be in the following range 0 kj 1. 18 That is for groups 14 and 15 in which fj m 1 1 to satisfy 17 the following inequality must hold E kj - 1. 19 However coefficients kj for T-invariants of group 13 in 16 may have arbitrary nonnegative values without affecting the constraint 17 . As a particular case these T-invariants can be combined in 16 with coefficients kj 1. The case when T-invariants of group 13 can be included into combination 16 with arbitrary large coefficients is considered in Section 6. The linearly-combined T-invariants 16 with the constraints 17 18 and 19 are called minimal singular T-invariants of the complemented Petri net. As a subset they include all minimal-support T-invariants of group 14 . Minimal singular T-invariants of the complemented Petri net can be computed in the following way. Rewrite 16 as a system of linear algebraic equations K FT 20 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.