Sensors, Focus on Tactile, Force and Stress Sensors 2011 Part 13

Tham khảo tài liệu 'sensors, focus on tactile, force and stress sensors 2011 part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 351 A Principle and Characteristics of a Flexible and Stretchable Tactile Sensor Based on Static Electricity Fig. 13. A photograph shows a developed multi-element sensor sheet. The sensor consists of the six sensor elements and a flexible connector. A square which has vertical lines is a sensor element. 4. Conclusion This paper proposed the novel tactile sensor utilized the static electricity and the electrostatic induction phenomenon. The sensor consisted of the charged body and the conductive sensor element only. Additionally the structure of the sensor was very simple. The arbitrary materials were utilized as the sensor. In this paper the sensor element and the charged body were made of the conductive and the insulated silicone rubber respectively. Therefore the developed sensor was flexible and stretchable. Some experiments were performed to investigate the characteristics of the sensor. The first experimental results showed that the sensor output depends on the area of the sensor element the velocity of the touch and the material of the object. However the sensor did not response to the weight. In the second experiments the sensor output when the sensor was stretched was investigated. The result showed that even if the sensor had been stretched the sensor could detect touch and release. Additionally the stretched sensor output also depended on the area of the sensor element. The final experiment showed the proposed sensor is not affected by the cross-talk noise. The proposed sensor is not to respond to the weight as described above. In general the characteristic is seemed as a disadvantage. However it is expected as an advantage if a designer wants to detect just touch and release. Additionally the sensor is expected to distinguish materials of the objects because the sensor output is varied by the material. We expect that the sensor has advantages in some applications. On the other hand there are some disadvantages. To detect the touch of the object the .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    14    1    05-07-2022
32    16    1    05-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.