Supply Chain 2012 Part 4

Tham khảo tài liệu 'supply chain 2012 part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | How Negotiation Influences the Effective Adoption of the Revenue Sharing Contract A Multi-Agent Systems Approach 81 Relative contractual power Propensity to collaborate Av RS Hsc -HR a Distributor Retailer Distributor Retailer High High Low Low High High High Low High High Low High High High High High Low High Low Low Low High High Low Low High Low High Low High High High High Low Low Low High Low High Low High Low Low High High Low High High Low Low Low Low Low Low High Low Low Low Low High Low Low High High Table 3. Results Contractual Power Propensity to collaborate D R D R D R D R Average D R H H H L L H L L H H H L L H L L Average Table 4. SC profits 82 Supply Chain Theory and Applications Also the results are quite poor when the propensity to collaborate is low for both agents fourth row regardless the contractual power. In this case the agents are not able to reach an agreement on the value of 0 given that they tend to modify their initial preference at a lower rate low J . Leaving out these worst cases last column and row the best SC profits are achieved when both agents are highly propense to collaborate first row . In .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    18    1    01-07-2022
43    16    1    01-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.