Supply Chain 2012 Part 7

Tham khảo tài liệu 'supply chain 2012 part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Fuzzy Parameters and Their Arithmetic Operations in Supply Chain Systems 171 According to we get SOj 1 - e Sj r X e Sj X Wj X m d X Tj max . . Sj 1 r X e Sj X Wj X m d X Tj max . . The likely situations of a simple supply chain system are that 1. Supply chain is stationary 2. the inventory in each site is keeping its order-up-to level. In this situation the simple chain is in the optimal situation and the parts flow is stationary with the minimum inventory cost and fulfills the target fill rate on the final products at the root. Definition A simple supply chain is called optimal if it is in the stationary situation and the inventory number equals to the order-up-to level in all the sites of the chain. When a simple supply chain is stationary but the inventory number is not equal to the order-up-to level in each site then we can take the following strategy to push the supply chain to attain an optimal situation Optimal strategy For a simple stationary supply chain at the review time t nTj on the site Cj 1. If Ij t Sj wk X m d X Tj then take qkj - wk X m d X Tj Sj -1j t 2. If Ij t Sp wk X d X Tj then take qkj 0 . Here I j t is the inventory of cj at review time t. We can see that the optimal strategy is the same as the stationary strategy whenever Ij t Sj . It means that whenever the inventory equals the order-up-to level the optimal strategy automatically returns to the stationary strategy to keep the inventory at the order-up-to level successively. The optimal situation could be conserved until the demand rate d is changed. 6. Example To apply the theory described above to a problem an example Wang and Shu 2005 is adapted in this section. Assume that a supply chain contains one distribution center the root-site C0 and six production facilities C0 has one up-site C1 C1 has three up-sites C2 C3 and C4 C2 has an up-site C5 and C5 has one up-site C6 . The site C1 has also two external suppliers 51 and s2 . The sites C3 C4 and C6 are proper .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    15    1    01-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.