Supply Chain 2012 Part 15

Tham khảo tài liệu 'supply chain 2012 part 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Pricing in Supply Chain under Vendor Managed Inventory 411 Parameters Buyer 1 2 3 . j . n Holding cost Hbi Hb2 Hb3 ttt. Hbj t. Hbn Order Setup Cost Sbi Sb2 Sb3 tit. Sbj t. Sbn Intercept ai a2 as tit. aj t. ajn Cost slope bi b2 b3 tit. bj t. bn Minimum sales quantity yimin y2min y3min tit. yjmin t. ynmin Maximum sales quantity yimax y2max y3max yjmax t. ynmax Table 5. Buyer related data Parameters Vendor 1 2 3 . i m Holding cost Hsi Hs2 Hs3 t. Hsj Hsm Order Setup Cost Ssi Ss2 Ss3 t. Ssj SSnm Capacity Ci C2 C3 t. Ci Cm Production cost per unit Si 82 83 t. Si 8m Outsourcing cost parameter Ằ1 Ằ2 A-3 t. Ải Ầm Table 6. Vendor related data Parameters Vendor Buyer 1 2 3 j n Revenue Share Ratio 1 PRii PR12 PR13 PR1j PR1n i PRii PRi2 PRi3 PRij PRin m PRmi PRm2 PRm3 Pmj PRmn Flow cost per unit 1 011 012 013 01j Pin i Oii 0i2 Pi3 0tj Pin m Pmi 0m2 0m3 Pm Omn Table 7. Common data between vendor and buyer Initialization module This module generates the chromosomes of initial population. Each chromosome c represents the randomly generated sales quantities of all buyers with the jth gene indicating the sales quantity y of buyer j . The procedure for initialisation of random sales quantity of all buyers is similar to the one expressed in section . The size of the population depends on the feasible solution space of the problem which is normally dependent on the number of decision variables Michalewicz 1994 . Under this consideration the population size pop_size is set as the twice the number of buyers . pop_size 2n . 412 Supply Chain Theory and Applications Allocation module In this module the transaction quantities are allocated between the vendors and the buyers basing on the following steps i. Decoding of chromosomes The chromosome c is decoded to provide feasible sales quantity yj for Vj ii. Allocation of transaction quantity Transaction quantity xf are allocated between vendor i and buyer f based on vendor capacity Ci and buyer sales quantity yf using north

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
158    44    2    05-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.