Supply Chain 2012 Part 18

Tham khảo tài liệu 'supply chain 2012 part 18', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Modeling of Supply Chain Contextual-Load Model for Instability Analysis 501 X machine B I D where B denotes that the machine is in the busy state xi in Figure 4 I denotes that the machine is in the idle state x2 in Figure 4 D denotes that the machine is in the down failure state x3 in Figure 4 . A DES sample path for this system is as shown in Figure 4. Disturbance x1 x2 X1 x2 X1 In the state of machine breakdown x3 X1 x2 X1 x2 x1 x2 x1 x2 1-------n--------rr-1-----------1 N-----------n-------n--------1- t 1 t L t L L L to L tn tdd td td td. 23 45 6 7 89 1011 1213 14 e Figure 4. Sample paths for machine breakdown The behaviour of the system would be as follows Whenever e1 occurs the state of the resource would be x1 between t1 and t2 time interval . The state of the resource would be x2 between t2 and t3 time interval when e2 is triggered. Modeling this disturbance will amount to initiating event e3 followed by the event e1 after the time duration of machine breakdown. Upon the occurrences of a disturbance the point of time when e3 is triggered as shown to be at t6 the state of the packer filler machine would then be X3 between t6 and t7 time interval . Example The modeler programmer has the flexibility to create the occurrences of e3. Say e3 occurs a day after a weekly order is issued and the duration of the breakdown the duration of time between t6 and t7 can be assigned as 3 days or 72 hours. Modeling faulty material Define the event set for the printer production as E Printer production No faulty With faulty where No faulty denotes the production batch is 100 acceptable e1 in Figure 5 With faulty denotes the production batch is with faulty e2in Figure 5 . The state of the printer production can be written as X p q q less faulty where q denotes the production batch of printed labels from printer company x1 in Figure 5 q less faulty denotes the production batch with faulty labels x2 in Figure 5 . 502 Supply Chain Theory and Applications ei ei e2 ei ei ei .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    13    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.