Supply Chain, The Way to Flat Organisation Part 3

Tham khảo tài liệu 'supply chain, the way to flat organisation part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Managing Logistics Flows Through Enterprise Input-Output Models 51 Kim C. Yang . Kim J. 2008 A strategy for third-party logistics systems a case analysis using the blue ocean strategy Omega Vol. 36 pp. 522-534. Lai . Cheng . 2003 A Study of the Freight Forwarding Industry in Hong Kong International Journal of Logistics Research and Applications Vol. 7 pp. 7284. Lai . Ngai . Cheng . 2004 An empirical study of supply chain performance in transport logistics International Journal of Production Economics Vol. 87 pp. 321-331. Leonief . 1941 The Structure of the American Economy. Oxford University Press New York. Lin X. Polenske . 1998 Input-Output Modelling of Production Processes for Business Management Structural Change and Economic Dynamics Vol. 9 pp. 205-226. Marangoni G. Colombo G. Fezzi G. 2004 Modelling Intra-Group Relationships Economic Systems Research Vol. 16 pp. 85-106. Marangoni G. Fezzi G. 2002 I-O for Management Control The Case of GlaxoSmithKline Economic Systems Research Vol. 14 pp. 245-256. Meixell . Gargeya . 2005 Global supply chain design a literature review and critique Transportation Research Vol. 41 pp. 531-550. Miller . Blair . 1985 Input Output Analysis Foundations and Extensions. Prentice Hall Englewood Cliffs. Quariguasi Frota Neto J. Bloemhof-Ruwaard . van Nunen . van Heck E. 2008 Designing and evaluating sustainable logistics networks International Journal of Production Economics Vol. 111 pp. 195-208. Stephen T. 2004 Further reflections on the supply chain complexity gap Supply Chain Europe Vol. 13 pp. p. 38. Thierry M. Salomon M. van Nunen . van Wassenhove L. 1995 Strategic issues in product recovery management California Management Review Vol. 37 pp. 114135. Van der Veen A. Logtmeijer C. 2003 How vulnerable are we for flooding A GIS approach No. EUR Report 20997 EN . Office for Official Publications of the European Communities European Commission Brussels. Wang Y. Chandra . 2007

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    1    1    07-07-2022
48    13    1    07-07-2022
186    26    1    07-07-2022
20    15    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.