Systems, Structure and Control 2012 Part 6

Tham khảo tài liệu 'systems, structure and control 2012 part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Integral Sliding Modes with Block Control of Multimachine Electric Power Systems 93 Thus the trajectories of the last variables vector zr are asymptotically stable. Step r-1. Proceeding in similar way as in previous step the Lyapunov function Vr sr_1 sr is proposed then V -1 s _-Pr-1 xr-1 sigm sr-1 gr-1 f x . 41 In the region sr-JI r-1 the equation 41 becomes s - Pr-1 xr-1 sign Sr-1 gr-1 t x . . 42 1 Isr-11 l-Pr-1 xr-1 gr-1 t x Moreover under the condition Pr-1 xr-1 gr-1 f z sr-1 will be decreasing until it reaches the set JIsr-JI r-1 in a finite time and it remains inside. The upper bound of this reaching time can be calculated by using the comparison lemma Khalil 1996 as follows r-1 sr-1 0 - r-1. Furthermore the equivalent control xr-11eq fulfills S--1 Xr-ỉ ỉeq gr-1 f z r-1Y r-1 43 where r-1Yr-1 is the error introduced by using the control law 29 . To analyze the stability of the r-1 block of the system 38 the Lyapunov function Vr-1 12 zr T z r -1 is considered and its time derivative is given by Vr-1 z -1T . . z- X . s V - 7 . -kr-1zr-1 Er-1zr - Pr-1 xr-1 sism I r I gr-1 t z V r-1 J gr-1 f z . In the region sr-J r-1 the derivative Vr-1 becomes Vr-1 -MM 2 IMI kll - Pr -1sign l - 1J gr-1 S- z -kr-11 zr-1 2 1 zr-11 zJ s -1 and considering 43 it can be rewritten as Vr-1 -kr-JM2 IMI Hzll r-1Yr-1 . Suppose that r-1Yr-1 satisfies the following bound r-1Yr-1 ar-JIz -II fir-1 ar-1 fir-1 e R . Then it is possible to present the equation 44 of the form 44 94 Systems Structure and Control Vr-1 -kr-1 K J2 I z r-J z JI a-1 z -JI pr-1 - z-JI k-1 -ar-1 z r-J- z JI - P-1 which is negative in the region z JI p-J zJ -1 45 where õr-1 k ------ and k P - Moreover Sr-1 and Ằr-1 are positive for kr-1 ar-1 . Thus the trajectories of the vector state enter ultimately in the region defined by Hz r-JI Sr-JIz JI Pr-1 . Step i. The step r-1 can be generalized for the block i with i r-1 r-2 . 1. In the region sJI i the derivative of the Lyapunov function Vj s s is calculated as Vi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
69    594    52
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    118    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.