Báo cáo hóa học: "Synthesis of YVO4:Eu3+/YBO3 Heteronanostructures with Enhanced Photoluminescence Properties"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Synthesis of YVO4:Eu3+/YBO3 Heteronanostructures with Enhanced Photoluminescence Properties | Nanoscale Res Lett 2009 4 1009-1014 DOI s11671-009-9349-z NANO EXPRESS Synthesis of YVO4 Eu3 YBO3 Heteronanostructures with Enhanced Photoluminescence Properties Hongliang Zhu Haihua Hu Zhengkai Wang Diantai Zuo Received 6 January 2009 Accepted 14 May 2009 Published online 29 May 2009 to the authors 2009 Abstract Novel YVO4 Eu3 YBO3 core shell heteronanostructures with different shell ratios SRs were successfully prepared by a facile two-step method. X-ray diffraction transmission electron microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy were used to characterize the heteronanostructures. Photoluminescence PL study reveals that PL efficiency of the YVO4 Eu3 nanocrystals cores can be improved by the growth of YBO3 nanocoatings onto the cores to form the YVO4 Eu3 YBO3 core shell heteronanostructures. Furthermore shell ratio plays a critical role in their PL efficiency. The heteronanostructures SR 1 7 exhibit the highest PL efficiency its PL intensity of the 5D0-7F2 emission at 620 nm is 27 higher than that of the YVO4 Eu3 nanocrystals under the same conditions. Keywords Core shell heteronanostructures Nanophosphors Photoluminescence Yttrium vanadate Yttrium borate Introduction Rare-earth RE -doped phosphors have a broad range of applications in cathode ray tubes CRTs plasma display panels PDPs field emission displays FEDs X-ray detectors fluorescent lamps and so on 1-3 . In recent years H. Zhu H Z. Wang D. Zuo Center of Materials Engineering Zhejiang Sci-Tech University Xiasha University Town 310018 Hangzhou China e-mail zhuhl@ H. Hu Zhejiang University City College 310015 Hangzhou China RE-doped nanophosphors have received a great deal of research attention due to the unique applications in higher-resolution displays drug delivery system and biological fluorescence labeling 4-8 . Furthermore fluorescent lamps made from small-sized phosphors always have high-packing density and low loading 9 . RE-doped nanophosphors are expected to have high .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.