Báo cáo hóa học: "Enhanced Microwave Absorption Properties of Intrinsically Core/shell Structured La0.6Sr0.4MnO3 Nanoparticles"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Enhanced Microwave Absorption Properties of Intrinsically Core/shell Structured Nanoparticles | Nanoscale Res Lett 2009 4 1153-1158 DOI s11671-009-9374-y NANO EXPRESS Enhanced Microwave Absorption Properties of Intrinsically Core shell Structured Nanoparticles Y. L. Cheng J. M. Dai X. B. Zhu D. J. Wu Z. R. Yang Y. P. Sun Received 17 March 2009 Accepted 4 June 2009 Published online 17 June 2009 to the authors 2009 Abstract The intrinsically core shell structured MnO3 nanoparticles with amorphous shells and ferromagnetic cores have been prepared. The magnetic dielectric and microwave absorption properties are investigated in the frequency range from 1 to 12 GHz. An optimal reflection loss of dB is reached at GHz with a matching thickness of mm the bandwidth with a reflection loss less than 10 dB is obtained in the GHz range for absorber thicknesses of mm. The excellent microwave absorption properties are a consequence of the better electromagnetic matching due to the existence of the protective amorphous shells the ferromagnetic cores as well as the particular core shell microstructure. As a result the nanoparticles with amorphous shells and ferromagnetic cores may become attractive candidates for the new types of electromagnetic wave absorption materials. Keywords nanoparticles Core shell structure Microwave absorption Electromagnetic matching Electronic supplementary material The online version of this article doi s11671-009-9374-y contains supplementary material which is available to authorized users. Y. L. Cheng X. B. Zhu D. J. Wu Z. R. Yang Y. P. Sun Key Laboratory of Materials Physics Institute of Solid State Physics Chinese Academy of Sciences 230031 Hefei People s Republic of China J. M. Dai H School of Physics and Electronic Information Huaibei Coal Industry Teachers College 235000 Huaibei People s Republic of China e-mail jmdai@ Introduction In recent years serious electromagnetic interference pollution arising from the rapidly expanding .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.