Đề tài: Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

Ngày nay xu thế hội nhập khu vực, thế giới và sự phát triển không ngừng của phương thức sản xuất đã chi phối ngày càng mạnh mẽ vào nền kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới, và Việt Nam cũng không nằm ngoài sự chi phối đó .Nền kinh tế nước ta kể từ khi công cuộc đổi mới được tiến hành, kinh tế thị trường ngày càng phát triển mạnh mẽ theo nhiều chiều hướng khác đó đã đặt ra cho các cơ quan Nhà nước về quản lý. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Đề án môn học KHHPTKT-XH KhoaKH PT PHẦN MỞ ĐẦU Ngày nay xu thế hội nhập khu vực thế giới và sự phát triển không ngừng của phuơng thức sản xuất đã chi phối ngày càng mạnh mẽ vào nền kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài sự chi phối đó .Nền kinh tế nuớc ta kể từ khi công cuộc đổi mới đuợc tiến hành kinh tế thị truờng ngày càng phát triển mạnh mẽ theo nhiều chiều huớng khác đó đã đặt ra cho các cơ quan Nhà nuớc về quản lý kinh tế phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện các công cụ chính sách quản lý và điều tiết nền kinh tế từ đó tạo ra một mức độ can thiệp hợp lý của Nhà nuớc vào nền kinh tế. Thực tế đã chứng minh rằng bằng công tác kế hoạch hoá Nhà nuớc ta đã thực sự có trong tay một công cụ hiệu quả trong việc điều tiết thị truờng qua đó gián tiếp điều tiết nền kinh tế. Do vậy đổi mới và hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân trở thành một vấn đề hết quan trọng trong công cuộc đổi mới nền kinh tế nuớc ta. Khi công tác kế hoạch hoá đuợc đổi mới và hoàn thiện phù hợp với trình độ phát triển của thị truờng sẽ tạo ra một sự hợp lý về mối quan hệ giữa kế hoạch và thị truờng từ đó phân định rõ ràng sân chơi của chúng trong một nền kinh tế có định huớng nhu của Việt Nam. Vấn đề đổi mới và hoàn thiện công tác kế hoạch hoá ở nuớc ta luôn là vấn đề đuợc quan tâm chú ý ở tất cả các giai đoạn phát triển vấn đề này luôn đuợc đề cập ở tất cả các kỳ họp đại hội của Đảng. Thông qua việc phân tích bản chất của công tác kế hoạch hoá và thực trạng của nền kinh tế nuớc ta và những yếu tố tác động khác qua từng thời kỳ nhất định chúng ta đã xác định đuợc những công việc phải làm để đổi mới và hoàn thiện công tác kế hoạch hoá ở Việt Nam. Và nhu Đảng và Nhà nuớc đã xác định thì đổi mới công tác kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội là trọng tâm của công cuộc đổi mới kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội. Trường Đại

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
189    66    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.