Đề tài: Thực trạng của sự phân hoá giàu nghèo ở nước ta hiện nay

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: thực trạng của sự phân hoá giàu nghèo ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. 1 DANH mục TỪ VIET TAT KTTT Kinh tế thị trường CNH HĐH Công nghiệp hoá hiện đại hoá PHGN Phân hoá giàu nghèo BHNN Bảo hiểm nông nghiệp KT Kinh tế CNXH Chủ nghĩa xã hội TN Thu nhập CNTB Chủ nghĩa tư bản Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. 2 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương I Lý LUẬN CHUNG VE sự PHÂN HQÁ GIÀU NGHÈO. Các khái niệm về sự phân hoá giàu nghèo Khái niệm nghèo chuẩn mực nghèo Phân hoá giàu nghèo khái niệm và chỉ tiêu đánh giá Tác động của PHGN đối với nền KT-XH ở Việt Nam hiện nay Mặt tích cực Mặt tiêu cực Chương II THựC TRẠNG CỦA sự PHÂN HQÁ GIÀU NGHÈO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. Thực trạng của sự PHGN ở Việt Nam hiện nay Nguyên nhân của sự PHGN Nguyên nhân chủ quan Nguyên nhân khách qua Xu hướng biến động của PHGN ở nứơc ta hiện nay Khoảng cách PHGN ngày càng xa khi KTTT ngày càng phát triển Khoảng cách PHGN đang có xu hướng đẩy tới phân hoá xã hội Định hướng XHCN với khả năng điều tiết sự PHGN Dự báo tình trạng đói nghèo ở Việt Nam đến năm 2010 Chương III GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHE sự PHÂN HQÁ GIÀU NGHÈO Những bài học kinh nghiệm trong mô hình xoá đói giảm nghèo nhằm giảm sự PHGN ở một số nước trên thế giới Chính sách hạn chế sự PHGN ở các nước nói chung và các và các nước ở Đông Nam á nói riêng Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. 3 Chính sách hạn chế sự PHGN ở Trung Quốc Chính sách hạn chế sự PHGN ở Nhật Bản Bài học kinh nghiệm Quan điểm chủ yếu giải quyết vấn đề PHGN ở nuớc ta hiện nay Quan điểm phát triển trong việc giải quyết sự PHGN ở nuớc ta Quan điểm công bằng trong việc giải quyết sự PHGN ở nuớc ta Quan điểm lợi ích trong việc giải quyết sự PHGN ở nuớc ta Quan điểm giới trong việc giải quyết sự PHGN ở nuớc ta Quan điểm xã

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
210    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.