Đề tài: Lãi suất và tự do hoá lãi suất

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: lãi suất và tự do hoá lãi suất', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. MỞ ĐẨU. Lãi suất là một phạm trù kinh tế quan trọng đuợc đề cập trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế từ tiết kiệm đầu tu kiểm soát lạm. Nhà nuớc sử dụng lãi suất làm công cụ của chính sách tiền tệ điều tiết các quan hệ kinh tế nhằm mục tiêu tăng truởng phát triển. Do tầm quan trọng và cách thức tác động vào lãi suất của nhà nuớc hình thành nên nhiều quan điểm xu huớngkhác nhau về lãi suất và điều hành lãi suất. Trong tập chuyên đề này sẽ tập trung vào phân tích hai định huơng cơ bản của chính sách điều hành lãi suất là kiểm soát lãi suất và tự do hoá lãi suất. Kiểm soát lãi suất và cố gắng duy trì một cơ chế ấn định lã suất áp đặt vào thị truờng. Đây là cong cụ mang tính hành do hoá lãi suất đề cao sự uu việt của cơ chế thị truờng trong việc hình thành lãi suất. Các công cụ phục phụ cho quà trình tiến tu do hoá cũng đuợc đề cập tới ở mức độ nhất định. Để tiếp tục cải cách chính sách lãi suất huớng tới mục tiêu lãi suất dựa trên cơ sở thị truờng chuyên đề phân tích thực trạng điều hành chính sách lãi suất thời gian qua ở Việt Nam. Việc phân tích sẽ đúc rút ra những uu nhuợc điểm nhằm thực hiện triệt để hơn linh hoạt hơn vai trò của ngân hàng nhà nuớc và từ việc nghiên cứu thực trạng để đề ra những biện pháp hữu hiệu đẩy nhanh hơn quá trình hoà nhập của Việt Nam với mặt bằng lãi suất thế giới và theo thông lệ quốc tế. Tôi mong muốn rằng tập đề án này sẽ mang lại những hữu ích trong quá trình học tập và có thể góp phần nhỏ bé vào quá trình hoạch định chính sách xây dựng các quy chế vận hành quản lý lãi suất của ngân hàng nhà nuớc ngày một tốt hơn. 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. CHƯƠNGI LÃI SUẤT VÀ Tự DO HOÁ LAI SUẤT. I. Lãi suất 1. Những khãi niệm về lãi suất Lãi suất là giá của vốn chi phí phải trả cho việc thuê vốn. Trong nền kinh tế luôn có những chủ thể tạm thời dư thừa vốn cùng lúc đó có những

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    7    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.