Đề tài: "Lãi suất tín dụng và sự điều hành lãi suất tín dụng của Ngân hàng Nhà nước ở Việt Nam hiện nay”.

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "lãi suất tín dụng và sự điều hành lãi suất tín dụng của ngân hàng nhà nước ở việt nam hiện nay”.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. LỜI MỞ DAU Lãi suất là một trong những vấn đề hết sức phức tạp nó vừa là công cụ hết sức quan trọng và nhạy cảm trong việc điều hành chính sách tiền tệ vừa là giá cả sử dụng vốn của hoạt động tín dụng. Vì vậy nó có tác động to lớn đối với việc tăng hay giảm khối lượng tiền lưu thông thu hẹp hay mở rộng tín dụng tạo thuận lợi hay khó khăn cho hoạt động ngân trò của lãi suất ngày càng trở nên quan trọng trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường đặc biệt trong giai đoạn đất nước tiến hành công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Đối với Việt Nam lãi suất luôn luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các chuyên gia kinh tế các nhà quản lý kinh tế và các tầng lớp dân cơ sở những kiến thức đã học và những tài liệu thu thập được cũng như những hiểu biết thực tế cuả mình em chọn nghiên cứu đè tài Lãi suất tín dụng và sự điều hành lãi suất tín dụng của Ngân hàng Nhà nước ở Việt Nam hiện nay . Do hiểu biết còn hạn hẹp chắc rằng bài viết của em không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong được sự góp ý phê bình của thầy xin chân thành cảm ơn. 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. VAN ĐỂ CHUNG VỂ LÃI SUAT gốc và bản chất của lợi tức Những người có vốn tiền tệ nhàn rỗi nhưng chưa có nhu cầu tiêu dùng đầu tư thì họ có thể cho người khác vay sử dụng số vốn nhiên họ vẫn là người sở hữu số vốn ngườiđi vay sau khi chấp nhận một cơ chế nào đó của người cho vay đặt ra thì họ đợc vay vốn. người đi vay có toàn quyền sử dụng số vốn này trong thời gian đã thoả nhiên họ không phải là người sở hữu số vốn vậy trong quan hệ tín dụng quyền sở hữu và quyền sử dụng vốn đã tách rời với đó để đảm bảo an toàn vốn của mình người cho vay phải ràng buộc người đi vay bằng những cơ chế tín dụng hết sức nghiêm ngặt. Người đi vay sử dụng vốn vào mục .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    690    1    19-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.