Đề tài: Container hoá trong vận tải biển ở Việt Nam

Việt Nam có bờ biển dài trên , là điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển hàng hải. Đây là công nghệ đem lại những hiệu quả to lớn mà nhiều nước đã sử dụng như ngành mũi nhọn để đi lên công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Vậy, sau dầu khí, dệt may, tin học - điện tử. tại sao chúng ta lại không chọn hàng hải là ngành phát triển mũi nhọn trong tương lai !? | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Đề án kinh tế thương mại LỜI NÓI ĐẦU Việt Nam có bờ biển dài trên là điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển hàng hải. Đây là công nghệ đem lại những hiệu quả to lớn mà nhiều nuớc đã sử dụng nhu ngành mũi nhọn để đi lên công nghiệp hoá -hiện đại hoá. Vậy sau dầu khí dệt may tin học - điện tử. tại sao chúng ta lại không chọn hàng hải là ngành phát triển mũi nhọn trong tuơng lai Để trả lời đuợc câu hỏi trên cần phải có sự nỗ lực chung của toàn ngành cũng nhu sự hỗ trợ của nhà nuớc. Trong khuôn khổ bài viết này em xin trình bày về vấn đề Container hoá trong vận tải biển ở Việt Nam . Container hoá trong vận tải biển đuợc coi là xu huớng chung của vận tải biển quốc tế trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tới. Vì vậy đánh giá thực trạng tìm ra nguyên nhân và đề ra các yêu cầu giải pháp cho quá trình phát triển của Container hoá trong vận tải biển ở nuớc ta là nội dung chính mà bài viết đua ra nhằm góp phần tạo động lực phát triển cho ngành hàng hải Việt Nam. Thông qua bài viết em xin đuợc chân thành cảm ơn sự chỉ bảo huớng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Hoàng Đức Thân và các thầy cô giáo trong khoa Thuơng mại. Chắc chắn nội dung bài viết còn nhiều khiếm khuyết sai sót. Vì vậy em rất mong tiếp tục có đuợc sự huớng dẫn của các thày cô giáo để bài viết đuợc hoàn thiện hơn. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Đề án kinh tế thương mại A PHẦN I Lý LUẬN CHUNG VỂ QUÁ TRÌNH CONTAINER HOÁ TRONG VẬN TẢI BIỂN I Sự CẦN THIẾT VÀ HIỆU QUẢ CỦA VẬN TẢI BANG CONTAINER 1 Sù cần thiết cùa vân tải bằng Container Lịch sử đã chứng minh rằng những cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật diễn ra trong đời sống của loài nguời đều đuợc phản ánh trong các ngành vận tải. Cho đến nay đã có ba cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật diễn ra trong ngành giao thông vận tải. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ I đã diễn ra và đầu thế kỷ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.