Đề tài: VIỆC LÀM VÀ KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: việc làm và kế hoạch giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Lài núi đầu. Kết thúc việc thực hiên kế hoạch 1996-2000 với nhiều thành tựu đã đạt đuợc GDP đuợc duy trì ở mức năm cơ cấu kinh tế đang từng buớc chuyển dịch theo huớng tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ giảm tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp trong cơ cấu GDP . .Bên cạnh đó vấn đề việc làm cũng đuợc chú trọng quan tâm giải quyết . Trong 5 năm qua đã có thêm khoảng 6 1 triệu lao đông đuợc thu hút vào làm việc bình quân mỗi năm thu hút khoảng hơn triệu lao đông . Buớc sang kế hoạch 2001- 2005 với dự báo hàng năm tỷ lệ lực luợng lao đông sẽ gia tăng ở mức và đến năm 2005 tổng lực luơng lao đông của cả nuớc sẽ là ngàn nguời . Và sau 5 năm lực luợng lao đông sẽ tăng thêm 4046 8 ngàn nguời công thêm số lao đông đang thất nghiệp có đến cuối năm 2000 khoảng 800 ngàn nguời và số nguời thiếu viêc làm là khoảng 1triệu nguời thì số thuôc lực luợng lao đông có nhu cầu việc làm sẽ lên tới khoảng gần 20triệu nguời . Nếu phấn đấu mỗi năm giải quyết cho khoảng triệu nguời thì đến cuối năm 2005 số lao đông có nhu cầu giải quyết việc làm còn rất lớn. Với chủ truơng của Đảng Giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con nguời ổn định và phát triển kinh tế làm lành mạnh xã hôi đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân. . Để làm đuợc điều đó thì ngoài các giải pháp cụ thể còn phải cần có sự nỗ lực tập trung thống nhất sự chỉ đạo của Đảng đối với các cấp các ngành cùng toàn thể các cá nhân và công đổng để có thể thực hiện đuợc mục tiêu kế hoạch đã đặt ra. 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Chương 1 VIỆC LÀM VÀ KẾ HOẠCH GIẢI QUyẾT VIỆC LÀM TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIEN kinh tế- XÃ HỘI 1. Môt số khái niệm cơ bản về lao động và việc làm. Dân số hoạt động kinh tế. Bao gồm toàn bô những người từ đủ 15 tuổi trở lên đang có việc làm hoặc không có việc làm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    89    2    28-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.