Đề tài: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp theo hướng đổi mới

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp theo hướng đổi mới', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. KHQA KHQA HỌC QUẢN LÝ. ĐÊ ÁN MÔN HỌC LỜI MỞ ĐẦU Hãy cho chúng tôi một tổ chức những người cách mạng chúng tôi sẽ đảo lộn cả nước Nga . Câu nói bất hủ ấy của . Lênin cho chúng ta hiểu rõ tổ chức và vai trò của tổ chức. Người còn nói Trong cuộc đấu tranh giành chính quyền giai cấp vô sản không có vũ khí nào khác hon là tổ chức . Khi giai cấp đã nắm chính quyền rồi người còn nói Lĩnh vực trọng yếu nhất và khó khăn nhất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ tổ chức . Thực hiện di huấn của Lênin những người cộng sản Việt Nam hết sức coi trọng công tác tổ chức. Khi Đảng đã có đường lối chính trị đúng đắn thì công tác tổ chức và cán bộ là một nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của nhiệm vụ cách mạng. Thực hiện nhiệm vụ của một ngành hay một co quan bất kỳ nào trong hệ thống chính trị của chúng ta cũng đòi hỏi có một hình thức tổ chức thích hợp. Thắng lợi của cách mạng nước ta là minh chứng cho vai trò của tổ chức. Sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả của hệ thống các doanh nghiệp là vấn đề rất hệ trọng trong đường lối phát triển kinh tế đồng thời rất nhạy cảm về chính trị liên quan tới sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy quản lý các doanh nghiệp có hiệu quả là một công việc hết sức quan trọng mà trong phạm vi nghiên cứu các Doanh nghiệp công tác tổ chức đóng một vai trò quyết định đối với sự thành bại của Doanh nghiệp. Căn cứ vào mục tiêu của Doanh nghiệp và sự biến động của môi trường trong mỗi thời kỳ các nhà quản trị cấp cao thường đưa ra những quyết định về tổ chức nhằm tạo ra một co cấu tổ chức phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ. Tổ chức là nguyên nhân của những nguyên nhân. Tổ chức là một vấn đề hết sức phức tạp và quan trọng đối với việc thực hiện đường lối chủ trưong của Đảng và Nhà nước nói chung và của các Doanh nghiệp nói riêng đòi hỏi phải được đối xử như một ngành khoa học nghĩa là phải được nghiên cứu và học

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    30    2    05-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.