Luận văn Thực trạng hoạt động cần được kiểm toán bằng hệ thống phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: thực trạng hoạt động cần được kiểm toán bằng hệ thống phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Ti lifiilif ọì Hợc Kinh Té Quèc Dân PHẦN I. LỜI MỞ ĐẦU. Trong những năm gần đây sự vận hành của nền kinh tế thị trường đã bộc lộ mặt trái của nó đòi hỏi chúng ta phải có những nguyên tắc hình thức và phương pháp quản lý thích hợp. Thực tiễn sau gần 10 năm đổi mới mặt trái của nền kinh tế thị trường càng bộc lộ sâu sắc nổi cộm và nhức nhối nhất là nạn tham nhũng việc lãng phí tài sản quốc gia có xu hướng ngày một gia tăng tình trạng trốn lậu thuế nợ đọng và chiếm dụng thuế còn phổ biến nhiều hoạt động của doanh nghiệp còn nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước việc chi tiêu lãng phí chi sai mục đích sai chế độ vẫn không giảm bớt. Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn nhằm tăng cường sự kiểm soát của nhà nước trong việc quản lý sử dụng ngân sách và tài sản quốc gia Chính phủ đã ban hành nghị định số 70 CP ngày 11 tháng 7 năm 1994 tạo lập cơ sở pháp lý cho kiểm toán nhà nước ra đời. Việc ra đời của kiểm toán nhà nước là tất yếu là sản phẩm của quá trình đổi mới quá trình công nghiệp hiện đại hoá đất nước Việt Nam hiện nay và kiểm toán ngày càng tự khẳng định được vai trò của mình trong việc xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động cần được kiểm toán bằng hệ thống phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực. Là sinh viên kiểm toán thì việc trang bị cho mình một kiến thức một sự hiểu biết về lĩnh vực kiểm toán xác định đối tượng kiểm toán và hình thành phương pháp kiểm toán trong các nghành nghề hiện nay là hết sức cần thiết và vô cùng quan trọng chính vì lý do đó mà em đã chọn đề tài này. Sinh viên Mai Việt . - Kiểm toán 43A 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Ti lifiilif ọì Hợc Kinh Té Quèc Dân PHẦN II. NỘI DUNG 1. Đối tượng kiểm toán. . Đố i tượng kiểm toán và khách .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
166    14    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.