Đề tài: Lãi suất và vai trò của lãi suất đối với quá trình phát triển kinh tế

Như chúng ta đã biết, lãi suất là một trong những biến số dược theo dõi một cách chặt chẽ nhất trong nền kinh tế. Diễn biến của nó được đưa tin hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sự dao động của lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định của cá nhân, doanh nghiệp cũng như hoạt động của các tổ chức tín dụng và toàn bộ nền kinh tế. Bài viết này sẽ cho người đọc thấy được và hiểu được một số vấn đề cơ bản về lãi suất, phân biệt. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. LỜI MỞ ĐẨU Như chúng ta đã biết lãi suất là một trong những biến số dược theo dõi một cách chặt chẽ nhất trong nền kinh tế. Diễn biến của nó được đưa tin hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sự dao động của lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định của cá nhân doanh nghiệp cũng như hoạt động của các tổ chức tín dụng và toàn bộ nền kinh tế. Bài viết này sẽ cho người đọc thấy được và hiểu được một số vấn đề cơ bản về lãi suất phân biệt lãi suất với một số phạm trù kinh tế các nhân tố tác động đến lãi suất và vai trò của lãi suất đối với nền kinh tế. Từ đó người đọc sẽ thấy được vai trò sự cần thiết của lãi suất. Từ việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lãi suất thấy rõ tầm quan trọng của lãi suất từ đó vận dụng vào thực tiễn vào Việt nam nhận thấy lãi suất được điều hành dưới hình thức các chính sách lãi suất trong từng thời kỳ. Chính sách lãi suất là một công cụ quan trọng trong điều hành chính sách tiền tệ quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm suất được sử dụng linh hoạt sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế. Ngược lại lãi suất được giữ một các cố định có thể kích thích tăng trưởng kinh tế những sang thời kỳ khác nó trở thành vật cản cho sự phát triển kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này tác giả chọn đề tài . để viết đề án. Bố cục gồm 2 phần chính Phần I Lý luận chung về lãi suất và vai trò của lãi suất đối với quá trình phát triển kinh tế. Phần II Các chính sách lãi suất được thực hiện ở Việt Nam trong thời gian qua. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Phần I Lý LUẬN CHUNG VỂ LÃI SUẤT VÀ VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT Đối với QUÁ TRÌNH PHÁT TRIEN kinh tế. I - lÃI SUẤT - KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT. Trong nền kinh tế thị trường lãi suất là một trong những biến số được theo dõi một cách chặt chẽ nhất bởi nó quan hệ mật thiết đối với lợi ích kinh tế của từng người

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.